قیمت عظام

23:38 1400/08/23 | یدک بازار

شیر فرمان ۴۰۵ قدیم عظام

۹۰۰/۰۰۰ تومان

 

شیر فرمان ۴۰۵ جدید عظام

۹۳۰/۰۰۰ تومان

 

شیر فرمان ۲۰۶ عظام

۹۵۰/۰۰۰ تومان

 

 

پمپ هیدرولیڪ ۴۰۵ عظام

  ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان 

 

پمپ هیدرولیڪ ۲۰۶ عظام

  ۱/۲۴۰/۰۰۰ تومان